תנאי שימוש

אנא קרא/י את תנאי השימוש באתר לפני השימוש בו.

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט www.cisoteria.com וכן תתי שמות המתחם (sub-domains) של אתר זה (להלן: "האתר"). אתר זה מנוהל ומתופעל על ידי חברת סיסוטריה בע"מ (להלן: "החברה"). האתר מספק מידע ושירותי תוכן ביחס לחברה ומוצריה ומאפשר למשתמשים להתנסות במחשבונים המוצעים באתר (להלן: "השירות").

1. הסכמה לתנאי השימוש באתר

השימוש באתר ובכלל זה בתכנים המוצגים בו ובשירותים הניתנים בו כפוף לתנאי השימוש שלהלן ("תנאי השימוש"). אנא קרא תנאי שימוש אלה בעיון ובקפידה, שכן הכניסה לאתר והשימוש בו, בשירות ובתכניו והשימוש במחשבונים, מעידים על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלו (לרבות הסכמה למדיניות הפרטיות של החברה). אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או כל חלק מהם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר זה לכל מטרה. הנך רשאי להשתמש באתר ובתכנים הכלולים בו בהתאם לכללים המפורטים להלן. אין להשתמש באתר ובתכנים הכלולים בו באופן אחר, אלא אם כן קיבלת את הסכמתה המפורשת של החברה מראש ובכתב. דע לך, כי החברה שומרת לעצמה  את הזכות לעדכן מעת לעת את תנאי השימוש באתר. יובהר, כי תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב). תנאי שימוש אלה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם הם (והאתר), מתייחסים לגברים ולנשים כאחד.

השימוש באתר מיועד לבגירים מעל גיל 18 בלבד. שימושך באתר מהווה אישור כי הנך לפחות בן 18 שנים.

2. התחייבויות הגולש

הנך מצהיר כי הנך בעל הרשאה חוקית וכשיר משפטית על פי כל דין לעשות שימוש באתר.

החברה מעוניינת להבטיח כי האתר ינוהל בצורה מסודרת ותקינה וכי התכנים השונים המועלים בו ישרתו את הגולשים בו בצורה הטובה והבטוחה ביותר, לכן, בעשותך שימוש באתר זה, הנך נדרש להימנע מלבצע את הפעולות הבאות:

  • התחזות לאדם או גוף כלשהו ו/או העלאת או שידור של תוכן שקרי או מטעה.
  • שינוי, עיבוד, העתקה, שאיבת מידע, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מרכיבי האתר.
  • הפצת "דואר זבל" (spam) או הצפה של שרתי האתר בכל דואר אחר.
  • העלאה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס או קוד מחשב, המיועד להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש בכל אחד מהמחשבים, השרתים, החומרה והתוכנה המשמשים את החברה לצורך הפעלת האתר. כמו כן אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.
  • פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויות באתר לרבות שימוש מסחרי כלשהו באתר ללא קבלת הסכמת החברה בכתב ומראש.
  • הצבת האתר או כל חלק ממנו במסגרת (frame) אתר אחר, או כחלק(mirror) מאתר אחר, ללא קבלת אישור החברה לכך בכתב ומראש.
  • הפרעה בכל דרך שהיא לפעולות האתר.
  • איסוף מידע על משתמשים באתר או מכירה, הפצה ו/או עשיית שימוש מסחרי במידע הקיים באתר או כל שימוש אחר באופן העלול לפגוע באדם אחר.
  • קישור לאתר מהאתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא החברה רשאית למנוע מכל אדם להשתמש באתר, באופן זמני או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש, לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים: (1) המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין; (2) המשתמש הפר תנאי מתנאי שימוש אלו; (3) המשתמש מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים במתכוון; (4) המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר.

הוראות אלה אינן גורעות מכל הוראה אחרת בתנאי השימוש.

3. שירות המחשבונים

האתר מאפשר למשתמש לבצע שימוש במחשבון זיהוי רמת אבטחת המידע בארגון ומחשבון לזיהוי רמת הסיכון של ארגון ("המחשבונים"), אשר מאפשרים, על בסיס תשובות המשתמש לשאלון שיוצג באתר, להעריך את סיווג רמת האבטחה של מאגרי המידע שבידי הארגון בו עובד המשתמש וכן להעריך את רמת הסיכון והחשיפה של הארגון בהיבטי אבטחת מידע.

מובהר כי התוצאות אשר יוצגו על ידי המחשבונים כמו גם רשימת ההמלצות שתוצג למשתמש (ביחד: "התוצאות וההמלצות") מהווים הערכה בלבד, על בסיס הנתונים אשר יסופקו על ידי המשתמש, אינם מהווים עצה משפטית ואין להסתמך עליהם ככאלו. המשתמש יהיה אחראי בלעדי להסתמכותו על התוצאות וההמלצות, והחברה לא תישא בכל אחריות בגינם.

4. היעדר מצגים

החברה מספקת את האתר וכן את המידע, התכנים והשירות המסופקים באמצעות האתר (לרבות התוצאות וההמלצות) כמות שהם (AS IS) ואינה נותנת כל הבטחה בדבר אחריות, מפורשת או משתמעת, חוקית או אחרת, בכל התקשרות עם החברה, נציגיה, או בכל הקשור לאתר לרבות שירותיו.  מובהר בזאת כי החברה לא תישא בכל אחריות ביחס לתוצאות וההמלצות מהימנותן, דיוקם, אמינותם וכן לא תהיה אחראית לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות עקיפות ו/או ישירות שיגרמו למשתמש באתר ו/או לרכושו ו/או לכל צד שלישי כתוצאה מהסתמכות ו/או שימוש בתכנים ובמידע המתפרסם באתר, לרבות התוצאות וההמלצות. החברה מסייגת כל אחריות מפורשת או משתמעת למסחריות, התאמה לתכלית מסוימת, או אי-הפרה.

אתה מתחייב כי לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין האמור לעיל. השימוש באתר  ייעשה אפוא על אחריותך הבלעדית והמלאה. עליך החובה לפנות למקורות מידע נוספים בטרם ביצוע פעולה העלולה להביא לפגיעה בך בהסתמך על התוצאות וההמלצות.

החברה אינה מתחייבת שהשימוש באתר (לרבות השירותים המוצעים בו) יהיה מאובטח, בלתי נתון להפרעות, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי החברה, זמין בכל עת, נקי משגיאות או שיתאים לדרישותיך, או שכל פגם או ליקוי באתר יתוקן, והחברה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו"ב שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.

5. הגבלת אחריות

בשום מקרה לא תהיה החברה אחראית כלפיך לכל נזק תוצאתי, או נלווה, או ישיר (כולל אך לא רק נזק בגין אובדן של בסיס נתונים, אובדן תוכנות, עלויות הספקה של שירות חלופי, או הפרעות בשירות), הנובעים מן השימוש בשירות או היעדר יכולת להשתמש בשירות, אף אם החברה או שליחיה או נציגיה ידעו או שדווח להם על האפשרות לאירוע נזק מעין זה, לך או לכל אדם מלבדך. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אחריותה של החברה כלפיך בכל עילה שהיא, לא תעלה על הסכום ששולם על ידך לחברה, אם בכלל, עבור השירות באתר.

6. קניין רוחני

כל הזכויות באתר ובתכנים הכלולים באתר, נמצאים בבעלותה הבלעדית של החברה או של צד שלישי. אין לראות במידע ובשירותים המסופקים באתר כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניין הרוחני של החברה או של צדדים שלישיים. אין להעתיק או לפרסם את דפי האתר ו/או לעשות בהם או במידע ובתכנים שבתוכם שימוש כלשהו, לרבות שימוש מסחרי, ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של החברה. זכויות היוצרים בכל הקשור לאתר, לרבות עיצוב האתר, סימניו המסחריים וכן בכל פעולה אחרת באתר הייחודית והבלעדית לחברה, שמורים לחברה. כמו כן, אין להכניס באתר שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לשכפל, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, לפרסם למכור, להשכיר או למסור לצד שלישי, בין אם באמצעותך ובין אם באמצעות צד שלישי, כל חלק מן האתר בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת בלא קבלת הסכמתה של החברה מראש ובכתב או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן).

7. פרטיות – הגנה על פרטיות המשתמשים

החברה מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים. המידע שאתה מוסר במסגרת השימוש באתר נאסף, מטופל ונשמר בהתאם למדיניות הפרטיות של החברה ("מדיניות הפרטיות"). מדיניות הפרטיות מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש, אנא קרא אותו בעיון.

8. שימוש בקישורים (links)

באתר זה ייתכן ותמצא קישורים ו/או הפניות לאתרי אינטרנט אחרים ו/או מקורות מידע ו/או לגופים ו/או לארגונים ו/או לחברות אחרים (להלן: "צדדים שלישיים"). התכנים אינם מתפרסמים על ידי החברה, או מי מטעמה והחברה אינה שולטת או מפקחת עליהם. הימצאותו של קישור לאתר מסוים ו/או הפניה כאמור באתר החברה, אינו מעיד על הסכמת החברה לתוכנם ואינו מלמד כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן ו/או מכיל מידע מהימן, מלא או עדכני. החברה אינה אחראית לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. החברה אינה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.

החברה רשאית להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים, על פי שיקול דעתה המוחלט. כל התקשרות בינך לבין צדדים שלישיים תיעשה מול אותם צדדים שלישיים בלבד, באחריותך ו/או באחריותם בלבד, ולחברה לא תהא כל אחריות ו/או מחוייבות בנוגע להתקשרות כאמור.

בהתאם לאמור לעיל, החברה אינה אחראית ולא תחוב בגין כל נזק, עקיף או ישיר שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על פרסום, פעילות, מידע או התכנים המופיעים באתרים אליהם תגיע או המפורסמים על ידי גופים אליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש, קישור, הפנייה, או פרסום מכל סוג שהוא הקיימים באתר ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר ו/או במקורות אחרים (לרבות אתרים) ע"י צדדים שלישיים.

9. שונות

החברה רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בקשר לכך או בקשר לתקלות שיהיו באתר כתוצאה מביצוע שינויים אלו.

על פעילותך באתר ועל הסכם תנאי שימוש זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוזות תל-אביב והמרכז בישראל.

10. פנה אלינו

החברה מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של משתמשי האתר לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, אנא פנה אלינו ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בהקדם. פניות כאמור ניתן להעביר לכתובת: support@cisoteria.com.

עודכן לאחרונה: נובמבר , 2020.